[X] Strona Konkursu wykorzystuje pliki cookies!
Strona Konkursu wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Pozwala nam określać zachowania użytkowników na stronie, dostarczać im odpowiednie treści oraz reklamy, a także ułatwia korzystanie z serwisu, np. poprzez funkcję automatycznego logowania. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. Korzystanie z serwisu przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
Loading...

Krajobrazy i | Konkurs fotograficzny | uczącej się na terenie | lub mieszkającej na | ORAZ DOROSŁYCH ZAMIESZKUJĄCYCH przyroda Wielkopolski | dla dzieci i młodzieży | Gminy Suchy Las | terenie Gminy Suchy Las | NA TERENIE GMINY SUCHY LAS

KRAJOBRAZY I PRZYRODA WIELKOPOLSKI

Nie ma znaczenia, czy robisz zdjęcia aparatem fotograficznym czy telefonem. Wystarczy, że to kochasz i masz „oko”. Widzisz więcej niż inni i w jednym ujęciu potrafisz zamknąć opowieść. Rozejrzyjcie się wokół siebie. Wielkopolska urzeka, a my chcemy żebyście o tym opowiedzieli. Macie do wyboru trzy kategorie tematyczne:

  1. Zwierzęta dziko żyjące w Wielkopolsce.
  2. Piękno świata roślinnego.
  3. Krajobrazy.
  4. Człowiek w naturze.

Pobierz - Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Krajobrazy i Przyroda Wielkopolski” 2018

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego "Krajobrazy i przyroda Wielkopolski", zwanego dalej Konkursem, jest: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna, ul. Szkolna 16, 62-002 Suchy Las (zwany dalej Organizatorem ). Partnerem Głównym Konkursu jest firma Horyzont Technologie Internetowe Sp. z o.o., ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań.

2. Regulamin podlega prawu polskiemu.

3. Regulamin określa zasady Konkursu, przeprowadzanego przez Organizatora i jest dostępny pod adresem konkurs.osrodekkultury.pl oraz w siedzibie Organizatora.

4. Terminarz konkursowy:
a) 17.05.2018 – ogłoszenie Konkursu,
b) 21.10.2018 ( włącznie ) – zakończenie przyjmowania zgłoszeń,
c) 15.11.2018 – wręczenie nagród w siedzibie Organizatora i ogłoszenie wyników Konkursu na stronie konkurs.osrodekkultury.pl.

5. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach na terenie gminy Suchy Las lub mieszkających na terenie gminy Suchy Las oraz dorosłych zamieszkujących teren gminy Suchy Las. Organizator wprowadza podział Uczestników na następujące grupy wiekowe:
a) uczniowie szkół podstawowych, klasy I – III,
b) uczniowie szkół podstawowych, klasy IV – VIII,
c) uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do lat 19,
d) dorośli.

6. Uczestnik małoletni i/lub nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, bierze udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody rodziców/ przedstawiciela ustawowego (do pobrania na stronie konkurs.osrodekkultury.pl oraz w siedzibie Organizatora).

7. Kategorie tematyczne Konkursu:
1) Zwierzęta dziko żyjące w Wielkopolsce.
2) Piękno świata roślinnego.
3) Krajobrazy.
4) Człowiek w naturze.

8. Konkurs jest bezpłatny. Dostępne są różnorodne formy wykonania i obróbki zdjęcia, z zastrzeżeniem, iż każdy element finalnego zdjęcia musi być autorstwa Uczestnika.

9. Zgłoszenia do Konkursu następują poprzez: a) wysłanie prac konkursowych drogą elektroniczną na adres osrodekkultury.foto@gmail.com lub dostarczenie zdjęć w formie cyfrowej do siedziby Organizatora,
- każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia,
- zdjęcia muszą być oznaczone konkretną kategorią tematyczną, tj.: Zwierzęta dziko żyjące w Wielkopolsce, Piękno świata roślinnego, Krajobrazy, Człowiek w naturze,
- zdjęcie/lub zdjęcia muszą znajdować się w folderze oznaczonym imieniem i nazwiskiem Uczestnika,
b) dostarczenie do siedziby Organizatora osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan na adres osrodekkultury.foto@gmail.com) wypełnionego formularza zgłoszenia (do pobrania na stronie konkurs.osrodekkultury.pl oraz w siedzibie Organizatora) zawierającego:
- imię i nazwisko Uczestnika,
- wiek,
- adres zamieszkania,
- szkołę,
- kategorię konkursową,
- tytuł pracy,
- telefon kontaktowy i adres mailowy,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
- zgodę rodziców/przedstawiciela ustawowego w przypadku Uczestnika małoletniego i/lub nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych.

10. Zdjęcie musi nawiązywać w swojej treści do tematu Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do braku akceptacji zdjęć, które nie są związane z tematem Konkursu, naruszają Regulamin lub naruszają obowiązujące prawo.

11. Spośród wszystkich nadesłanych i zaakceptowanych zdjęć Jury wybierze po jednej najlepszej pracy w każdej kategorii tematycznej i w każdej grupie wiekowej; autorzy tych prac otrzymają nagrody, o których mowa w punkcie 14 niniejszego Regulaminu.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w ppkt. a) np. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do Internetu,
c) prawo do bezpłatnego wykorzystania zdjęć, o którym mowa powyżej następuje w zamian za wydanie nagród i dyplomów.

13. Organizator może w szczególności wykorzystywać nagrodzone i wyróżnione zdjęcia do promocji, reklamy Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przygotowania materiałów elektronicznych, drukowanych związanych z Konkursem. Każdy Uczestnik wyraża zgodę aby zgłoszone zdjęcia były podpisane jego imieniem i nazwiskiem.

14. W Konkursie zostaną przyznane:
a) za I miejsce – nagroda rzeczowa,
b) za miejsca II i III – dyplomy.

15. Jury Konkursu składa się z zawodowego fotografa, przedstawiciela Sucholeskiego Klubu Fotograficznego oraz przedstawiciela Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej.

16. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 ze zm.).

17. Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanych do Konkursu zdjęć, nie posiadają one jakichkolwiek wad prawnych oraz ewentualnie uzyskał zgodę osób widocznych na zdjęciach na wykorzystywanie ich wizerunku.

18. Wszelkie reklamacje będą przyjmowane drogą pisemną, przesyłaną pod adres: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna, ul. Szkolna 16, 62-002 Suchy Las. Reklamacje należy składać w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wiadomości.

19. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu. Dane nagrodzonych i wyróżnionych Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora także do promocji, reklamy Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przygotowania materiałów elektronicznych, drukowanych związanych z Konkursem. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. z 1997 r., Nr 133, poz. 883), a po 25.05.2018 r. będzie administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

20. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres 25 lat licząc od dnia zakończenia konkursu.

21. Uczestnik, a w przypadku Uczestników którzy nie ukończyli 18 lat także opiekunowie prawni, w związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestników może żądać:
a) dostępu do danych osobowych go dotyczących
b) ich sprostowania,
c) ich usunięcia lub
d) ograniczenia ich przetwarzania.

22. Uczestnik lub opiekun prawny mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w dowolnym momencie, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

23. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu na stronie konkurs.osrodekkultury.pl.

Nagrody

Za pierwsze miejsce zostanie przyznana nagroda rzeczowa. Dodatkowo każdy zwycięzca otrzyma dyplom okolicznościowy. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w Gazecie Sucholeskiej oraz na stronie internetowej konkursu.

Nagrody w konkursie ufundowała firma Horyzont Technologie Internetowe Sp. z o.o.

Wyniki

Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:


wśród uczniów klas I – III szkoły podstawowej – nie przyznano nagrody głównej

Nagroda dla Barbary Lehmann za udział w konkursie

wśród uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej:

kategoria: Zwierzęta dziko żyjące
- I miejsce: Maksym Ludwiczak za zdjęcie pt. „Płowi ryzykanci”

kategoria: Piękno świata roślinnego
- I miejsce: Maksym Ludwiczak za zdjęcie pt. „Jesienna korona”
- II miejsce: Zofia Tomaszewska za zdjęcie pt. „Łąka”
- III miejsce: Barbara Olech za zdjęcie pt. „Złocista jesień”

kategoria: Krajobrazy
- I miejsce: Agata Gaik za zdjęcie pt. „Jesienny poranek”
- II miejsce: Kinga Ziółkowska za zdjęcie pt. „Widok nad stawem w Biedrusku”
- III miejsce: Kinga Ziółkowska za zdjęcie pt. „Wschód słońca w Biedrusku”

kategoria: Człowiek w naturze
- I miejsce: Maksym Ludwiczak za zdjęcie pt. „Muzyczny letni wieczór”
- II miejsce: Barbara Olech za zdjęcie pt. „Głębia myśli”

wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do lat 19:

kategoria: Zwierzęta dziko żyjące
- I miejsce: Wiktoria Kaszkowiak za zdjęcie pt. „Śniadanie u pszczółki”

kategoria: Piękno świata roślinnego
- I miejsce: Dawid Dolata za zdjęcie pt. „Nie ważne gdzie, ważne jak!”
- II miejsce: Wiktoria Kaszkowiak za zdjęcie pt. „Wśród zbóż”
- III miejsce: Zuzanna Schroeder za zdjęcie pt. „Kwiat w słońcu”

kategoria: Krajobrazy
- I miejsce: Zuzanna Możdżeń za zdjęcie pt. „Osobliwy świt”
- II miejsce: Zuzanna Możdżeń za zdjęcie pt. „Poranek”
- III miejsce: Zuzanna Schroeder za zdjęcie pt. „Pole o zachodzie”

kategoria: Człowiek w naturze – brak zgłoszeń

wśród dorosłych:

kategoria: Zwierzęta dziko żyjące
- I miejsce: Sławomir Gumny za zdjęcie pt. „Biedronka rosą malowana”
- II miejsce: Jacek Dominikowski za zdjęcie pt. „Potrzos”
-III miejsce: Mateusz Mikołajczak za zdjęcie pt. „Wyspa łabędzi”

kategoria: Piękno świata roślinnego
- I miejsce: Andrzej Olszanowski za zdjęcie bez tytułu
- II miejsce: Karol Wiśniewski za zdjęcie pt. „Przed burzą”
- III miejsce: Sławomir Gumny za zdjęcie pt. „Przylaszczka”

kategoria: Krajobrazy
- I miejsce: Karol Wiśniewski za zdjęcie pt. „Samotność 1”
- II miejsce: Mateusz Mikołajczak za zdjęcie pt. „Oaza”
- III miejsce: Artur Domagała za zdjęcie pt. „Moraczewskie wiatraki”

kategoria: Człowiek w naturze
- I miejsce: Mateusz Mikołajczak za zdjęcie pt. „Patrz w lusterka”
- II miejsce: Michał Sakwa za zdjęcie pt. „Nie zawsze uda się wyjść na ryby”
- III miejsce: Bogna Dolata za zdjęcie pt. „Szczęście w naturze”

Serdecznie gratulujemy!

Kontakt

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
ul. Szkolna 16
62-002 Suchy Las